برج ايفل صاحب يك طبقه شيشهاى جديد شد

TOURISM - - حياطخلوت -

ميليونها گردشــگرى كه به بازديد از برج ايفل مىروند، از اين پس شــاهد يك طبقه شيشهاى جديد خواهند بود. طراحى اين طبقه بهگونهاى است كه گويى روى هوا در ارتفاع 200 پايى در حال راهرفتن هستيد. اين بازسازى 5,37 ميليون دلارى، ظاهراً هدف اصلى سلفىگيران شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.