لپ هخامنشيان را نكشيد!

TOURISM - - حياطخلوت -

لمسنكــردن آثار تاريخى بارها تذكر داده شــده، اما گردشــگران نمىدانند اين اتفاق مىتواند چه تبعات منفى براى آثار تاريخى داشــته باشد. در پلكان شرقى كاخ آپادانا در تخت جمشــيد، نقشبرجســتههاى ســربازان هخامنشــى نمونهاى واضح از تأثيرات لمس آثار تاريخى اســت. دردســترسبودن اين نقشبرجســته باعث شده كه گردشــگران آن را لمس كنند كه بهمرور موجب صيقلىشــدن بخشهايى از اين آثار شده و اين صيقلىشدن به دليل اثرات شيميايى چربى دست در مرور زمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.