تخريب 20 درصدي آثار تاريخى شاخص استان كرمانشاه

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون رئيسجمهورى و رئيس ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى گفت: بناهاى تاريخى شاخص استان كرمانشاه به طور متوسط، 20 درصد تخريب شدهاند. به گزارش ايرنا، علىاصغر مونسان درباره شدت آسيب بناهاى تاريخى كرمانشاه در زلزله اخير اظهار كرد: براســاس اطلاعات دريافتى از گزارش تيمهاى اعزامى به قصر شــيرين، دالاهو، ســرپل ذهاب، اســلامآباد، ماهيدشــت، ريجاب و گيلانغرب، بناهاى شاخص استان كرمانشــاه شامل كاروانسراى شاهعباسى، عمارت خســرو و چهارقاپى در شهرستان قصر شــيرين، زيج منيژه در سرپل ذهاب و قلعه يزدگرد در شهرستان دالاهو، به صورت متوسط 20 درصد دچار تخريب و ريزش شدهاند. وى افزود: اثر تاريخى زيج منيژه در سرپل ذهاب آســيب جدى نديده و بخشهايى از طاقها ريزش محدودى داشته كه مستندنگارى آن هم صورت گرفته و تركهايى نيز در بناى چهارقاپى قصر شــيرين كه متعلق به دوره ساسانى است، مشاهده شده كه قابل مرمت و استحكامبخشى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.