20ميليون گردشگرى كه براى مازندران دستاورد اقتصادى نميآورند!

TOURISM - - ايرانسرا -

گردشــگرى مازنــدران نيازمنــد نــگاه نو با راهبردى اعتلابخش در حوزه فرهنگى اســت كه به پيوست دريا، جلگه و جنگل بايد الصاق شود.

بــه گزارش بــلاغ، آيتالله طبرســى، نماينده ولىفقيه در اســتان مازندران با بيان اينكه ســالانه حضور 20 ميليون مســافر و گردشــگر در اســتان خاصيــت اقتصادى بــراى اين خطه نــدارد، گفت: گردشــگرى، كشاورزى و صنايع تبديلى مهمترين زيرساختهاى توسعه استان محسوب ميشوند، اما اين محورهــاى اصلى همچنان با مشــكلات جدى مواجه هستند.

امامجمعه ســارى بــه وجــود 338 كيلومتر ســاحل درياى خــزر در اســتان مازندران اشــاره و تصريــح كــرد: از دريــا هيــچ بهرهبــردارى در جهــت جــذب ســرمايهگذار و گردشــگر نشــده اســت. كــوروش يوســفى، عضو شــوراى شــهر ســارى بــا تأكيــد بــر اينكه دريــا اولويــت اول گردشــگران اســت، تصريــح كــرد: اگر ســواحل مازندران ســاماندهى شــود، 70 درصد مشكلات گردشــگرى در اســتان رفــع و يكصدهزار شــغل ايج ادميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.