فردا دير است؛ خيلى دير!

TOURISM - - ايرانسرا -

حادثه زلزله اســتان كرمانشاه ســنگين و اندوهبار بــود. جمعى از هموطنــان عزيز را از دســت داديم و تعــدادى نيــز مجــروح شــدند. حجم خســارات ناشــى از تخريب ســاختمانها، تأسيســات و راههاى مواصلاتــى بالاســت.حوادث در كنار ايــن آثار تلــخ و آزاردهنده، حامــل پيامهاى مهمترى نيز هســتند. وقتى به تاريخ نگاه مىكنيم، بخشــى از پيشــرفت جوامع و تمدن بشــرى در پــى هميــن رخدادهــا و بحرانها بــوده اســت.روزگارى شــاهد مرگوميرهاى انبوه ناشى از بيمارىهاى واگيردار بوديم كه به يكباره جمعيــت عظيمى را گرفتار مىكرد، اما جوامع هوشــمند ياد گرفتند كه تلخى و ســنگينى اين پديــده ناگوار را به انگيزه توســعه خدمات بهداشــتى و ارتقاى فرهنگ ســلامت در جامعه تبديل كنند و موفق هم بودند.هماكنــون در برخى از كشــورها با وجود زلزلههاى بزرگ، شاهد مرگومير و خسارت بسيار محدود هستيم. بسيارى از جوامع با تجهيز ســازهها و اصلاح فرآيندهاى ساختوســاز و رعايت نــكات ايمنى طبيعــت را مهار و مســخر كردهاند.اين حوادث تلخ، انگيزههاى انســانها را بــراى پيشــگيرى و ممانعت از بروز خســارات گســترده و مرگوميرهاى وســيع برانگيخته اســت و به تدريج از تســلط نســبى طبيعت بر زندگى آدميان كاســته و امكان چيرگى انســان بر حوادث طبيعى را موجب شــده اســت. شــايد در مواردى شدت و گســتردگى حادثه انگيزههاى بيشــتر و جدىتــر را برانگيزد، بنابراين جــا دارد در كنار ســوگوارى براى جانباختگان و همدردى با بازماندگان و حمايت و پشــتيبانى از بازگشــت سريعتر آنان به زندگى عــادى، تصميماتــى بگيريم و اقداماتى انجــام دهيم كه با اصلاح سازهها و فرآيندها درجه آسيبپذيرى جامعه خود را كاهش دهيم.كم نيســتند مناطقى كــه در صورت بروز زلزلههايى با چنين اندازه و وســعت در معرض مخاطرات بســيار عظيم قرار دارند و فردا دير اســت. بر همه متوليان امر، انديشمندان، كارشناسان و عموم مردم فرض است كه به حوادث محتمل آينده بينديشند و از همه توان خود براى ايمنسازى جامعه استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.