ماجراىبليت9 ميليونىهواپيما بهكرمانشاه

TOURISM - - ايرانسرا -

از روز دوشــنبه و بــه دنبــال افزايش قابل توجه تقاضا براى ســفر به اســتانهاى زلزلهزده شــايعهاى در فضــاى مجازى به وجــود آمد كه از افزايش قابل توجه قيمت بليت هواپيما حكايت ميكرد. به گزارش ايسنا، در كنــار نرخهاى چندصدهــزار تومانى مطرحشــده، تصاويرى نيز از يكى از سايتهاى فروش بليت منتشر شد كه حاكى از رســيدن قيمت بليت سفر به كرمانشاه به 9 ميليون تومان بود.

اين بليت كه بــراى پرواز 622 شــركت هواپيمايى آسمان در سامانه فروش بليــت قرار گرفته بــود، براى يك نفر نــرخ 9 ميليــون و 55 هزار تومان را اعلام ميكرد؛ موضوعى كه خيلــى زود با واكنشهاى جدى مردم در فضاى مجازى مواجه شد.

بــا توجه بــه نيــاز بــه ثبتنام دقيــق و كد ملــى خريــدار بليت در سامانههاى رســمى توزيع، اين شائبه به وجود آمد كه شــايد بازار سياهى جداى از دسترسى مردم به وجود آمده و شركت يا آژانسهاى هواپيمايى در آن دخيل هســتند؛ موضوعى كه دبير انجمن شــركتهاى هواپيمايى بهطور رسمى آن را رد ميكنند.

مقصــود اسعدىســامانى در گفتوگو با ايســنا، دربــاره تصاوير منتشرشــده از فــروش ايــن بليت در فضاى مجازى اعلام كرد: اين تصوير از صبح ديروز منتشــر شــد كه نتيجه آن شناسايى سريع آژانس هواپيمايى و جلوگيــرى از قيمتگذارىهــاى اينچنينى در بازار بود.

وى با بيان اينكه آژانس مذكور هيچ مجــوزى براى فــروش بليت از شــركت هواپيمايى آســمان دريافت نكرده بود، اظهار كــرد: به دنبال اين اتفاق شكايات لازم از اين آژانس به عمــل آمد و در حال حاضر ســازمان هواپيمايى كشــورى برخورد قانونى با اين آژانس را در دستور كار دارد.

به گفته دبير انجمن شــركتهاى هواپيمايى، جــز اين اتفاق كه تنها در يك پــرواز و از ســوى يك آژانس اتفــاق افتــاد، ديگر بليتها به شــكل عــادى و با نــرخ معمول بــه فروش مــيرود و بــازار در اين حــوزه هيچ مشــكلى ندارد. در كنار آن، سازمان هواپيمايى كشورى نيز اعلام كرده در صورت مواجهشــدن با گرانفروشــى قطعاً به شــكل جدى بــا اين موضوع برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

بــه گــزارش ايســنا، بــا هماهنگىهاى انجامشده ميان سازمان هواپيمايى كشــورى و شــركتهاى هواپيمايى از روز دوشــنبه 10 پرواز فوقالعاده بــراى رفتوآمد به مناطق زلزلهزده در برنامه قرار گرفته و طبق اعلام انجمن شــركتهاى هواپيمايى، نرخ بليتها بســته به كلاس پروازى بين 120 تا 200 هــزار تومان تعيين خواهد شد.

ادعـاى يك نماينـده درباره

■ سوءاسـتفاده ايرلاينهـا از شـرايط اضطرارى

در ايــن ميان، عضو كميســيون برنامه و بودجــه مجلس با بيان اينكه ايرلاينهــا از شــرايط اضطــرارى سوءاســتفاده ميكننــد، گفــت: مجموعههايــى كــه بايــد بــه دنبال خدمترســانى بــه مردم باشــند، در بحرانها به دنبــال پر كردن جيبهاى خود هستند.

به گزارش تسنيم، محمد حسينى با اشــاره بــه افزايــش قيمــت بليت پروازها به ســمت كرمانشاه همزمان با وقوع زلزله در غرب كشــور اظهار كــرد: بايد يكبــار براى هميشــه با سوءاســتفادهكنندگانى كه منافع خود را در تحميــل گرانــى بــه مــردم در شرايط دشوار ميبينند، برخورد شود.

وى تصريــح كــرد: متأســفانه رويه غلطى در بيــن برخى ايرلاينها و آژانسها شــكل گرفتــه و هر زمان مــردم كشــور بــا مناســبت ملــى يا مذهبى يا حادثهاى روبهرو ميشوند، بلافاصله شاهد آن هستيم كه قيمتها نيز به صورت افسارگسيخته و حبابى افزايش پيدا ميكند.

حسينى افزود: كميسيون برنامه و بودجــه مجلس يقيناً به اين موضوع ورود خواهــد كــرد و دســتگاههاى مربوطــه بايــد در اين خصــوص به نمايندگان مجلس پاسخگو باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.