سر دانشجويان گردشگري از اشتغال بيكلاه ماند

TOURISM - - ايرانسرا -

رئيس سازمان تجارىسازى فناورى و اشتغال دانشآموختگان جهاد دانشگاهى با بيان اينكه هيچ گزارشــى از دانشكده كارآفرينى و دانشگاه علم و فرهنگ مبنى بر اشتغال دانشجويان گردشگرى در كشور نداشتهايم، اظهار كرد: دانشجويان رشتههاى هتلدارى، اكوسيســتم و جهانگــردى در غير حوزه فعاليت خود مشــغولاند و در گردشــگرى ادبيات اشتغال نداريم.

بــه گــزارش ايكنا، محمدصــادق بيجندى با شــرح اجمالى وظايف اين ســازمان تشــريح كرد: يكى از وظايف اصلى ســازمان فناورى و اشــتغال دانشآموختگان تمركز بر بخش اشتغال و كارآفرينى اين قشــر اســت. وى با تأكيد بر اينكه 50 درصد معضل اشــتغال در كشــورهاى در حال توســعه از محــل گردشــگرى قابل رفع اســت، گفــت: 500 هــزار شــغل از 970 هزار شــغلى كــه دولت قول تأميــن آن را داده اســت، ميتوانــد از طريــق گردشــگرى حــل شــود، امــا متأســفانه در بخش تخصيص بودجه در مبحث اشــتغال، تنها سه درصد از اين بودجه به گردشــگرى در كشــور اختصاص يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.