افزايش قيمت بليت پرواز تهران ـ مشهد

TOURISM - - ايرانسرا -

در آســتانه ايــام پايانــى مــاه صفــر، برخى ايرلايــن ها و آژانسهــاى خدمات مســافرت هوايــى نرخ بليت پــرواز تهران ـمشــهد و بالعكس را افزايش چشــمگيرى دادهانــد. به گزارش مهر، با نزديك شدن به روزهاى پايانى ماه صفر برخى آژانسها، چارتركنندهها و شــركتهاى هواپيمايى اقدام به افزايش نجومى نرخ بليت هواپيما به مقصد مشــهد مقدس كرده اند. بليت هواپيما در مســير تهران ـ مشــهد براى روز جمعه 26 آبان ماه از سوى برخى شــركت هاى هواپيمايى به نرخهاى بالايى در حال فروش اســت. به عنــوان نمونه يك شــركت هواپيمايى بليــت چارترى پــرواز 7:15 دقيقه صبح جمعه (26 آبــان) را 309 هزار و 800 تومان عرضه كرده اســت. همچنين بليت سيســتمى پرواز ساعت 19:50 همين روز از سوى يك شركت هواپيمايى ديگر به قيمت 344هزار و 500 تومان اعلام شــده اســت.از ســوى ديگر تنها ايرلاين دولتى بليت پرواز سيستمى ساعت 17:05 روز جمعه 26 آبان را به نرخ 559 هزار و 200 تومان قيمت گذارى كرده است. گفتنى اســت با توجه به قانون آزادسازى نرخ بليت هواپيما، اين نرخها موقتى بوده و ممكن اســت در روزهاى آينده و با افزايش حجم تقاضاى ســفر به مشــهد مقدس، قيمت هاى ذكر شــده باز هم افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.