ميزان سفر گردشگران تركيه به ايران رضايتبخشنيست

TOURISM - - ايرانسرا -

سركنســول تركيه در مشهد گفت: ميزان سفر و بازديد گردشــگران كشــور متبوعــم از مناطق فرهنگى، تاريخى و گردشگرى ايران رضايتبخش نيســت و بايد با ايجاد بســترهاى مختلف افزايش يابــد. محمت دوغان افزود: ســالانه دو ميليون نفر از مردم ايــران از مناطق مختلف فرهنگى، تاريخى و گردشــگرى تركيــه بازديد مىكنند ولى ســهم گردشــگران تركيهاى در بازديد از اماكن مشــابه در ايــران در اين مدت تنها 250 هزار نفر اســت. وى ادامــه داد: كنســولگرى تركيــه تلاش مىكند با معرفى و ايجاد بســتر مناسب براى جذب بيشتر گردشــگران به ايــران نوعى تعــادل در اين بخش برقرار كند تا گردشــگران بيشــترى از تركيه براي سفر به ايران ترغيب شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.