بازار ارز براي مسافران ژانويه كيسه دوخت

TOURISM - - ايرانسرا -

قيمــت دلار دوبــاره از مرز 4100 تومان گذشــت؛ قيمتــى كه چنــد وقت پيش هم صعود كــرد و اگرچه براى مــدت كوتاهــى نيز به كمتــر از 3900 تومان رســيد، اما دوباره همان شــد كه برخى ميخواهند. به گزارش خبرنگار مهر، قيمت دلار دوباره از مرز 4100 تومان گذشت؛ همان قيمتى كه تحركات ســوداگرايانه در بازار ارز را بار ديگر گوشــزد ميكند و عدهاى از سناريوهاى جديد براى برخى ســوداگرىها در بازار ارز خبر مىدهنــد. البته به موازات ايــن افزايش قيمت در بازار آزاد، نرخ دلار مبادلهاى هم از ســوى بانك مركزى رو به افزايش است و همين امر سبب شده تا انتظارات در مورد افزايش نرخ هم با شدت بيشترى تداوم يابد. در اين ميان، برخى از فعالان بازار ارز هم خبر از ايــن مىدهند كه صرافان به دليل مناســبتهاى پيش رو و بهخصوص ژانويه، با رويكردهاى محتاطانهترى اقدام به خريد و فروش ارز ميكنند و بيشــتر تمايل آنها به ســمت خريد دلارهاى در دست مردم است. يكى از صرافان مجاز در گفتوگو با خبرنگار مهر ميگويد: برخى صرافان با احتياط ارز را خريدوفروش ميكنند و به يك ذخيرهسازى آهسته و پيوســته دلار روى آوردهاند تــا در ايام خاص پيش رو، آن را گرانتــر بفروشــند، اما اگر بانــك مركزى به عنوان عرضهكننــده اصلــى ارز در بازار، وارد عمل شــود و ارز بيشــترى نسبت به روزهاى عادى در بازار بريزد، اين افراد ضــرر مىكنند اما اگر سياســت دخالتنكــردن را در پيش گيــرد، بهطور قطع ميتواند زمينه خوبى براى ســودآورى سوداگرايانه برخى صرافان فراهم كند.

وى ميافزايد: طى هفتههاى گذشته، بانك مركزى نيز به مرور، قيمت ارز مبادلهاى را در بانكها بالا برده است و همين امر، سيگنالهايى را براى افزايش قيمت به صرافىها و بــازار ميدهد كــه آنها هم نرخ را بالا ببرنــد؛ البته بايد تقاضايى هم در بازار وجود داشــته باشد كه اين كشش در افزايش نرخ جواب دهد؛ اين در حالى اســت كه اين روزها بازار ارز همچنان براى برخى جذاب است.

صرافــان بر اين باورنــد كه بايــد مكانيزمى در نظر گرفته شــود كه بــراى توزيع و نرخگــذارى ارز در بازار، همه از آن تبعيت كنند، نه اينكه يكسرى صراف غيرمجاز، بازار را به سمتى كه خود مىخواهند، هدايت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.