رشتههاى فعال صنايعدستى در 180 روستاى استان فارس شناسايىشدند

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون صنايعدســتى و هنرهاى سنتى استان فارس از شناسايى رشتههاى فعال صنايعدستى در 180 روستاى اين استان خبر داد.

به گــزارش ميراث آريــا، حيدرعلــى زاهدياننــژاد، معاون صنايعدســتى فارس گفت: »اســتان فــارس داراى ظرفيــت بالايي در حوزه صنايعدســتى و هنرهاى ســنتى اســت و شناســايى و فعالكردن بيش از پيــش كارگاههاى صنايعدســتى در 180 روستاى اين استان در 30 شهرستان در دستور كار اين معاونت قرار گرفت«.

وي بــه تــلاش و برنامهريــزى صورتگرفتــه براى توســعه توليد و ايجاد اشتغال در روســتاهاى استان فارس اشــاره كرد و افزود: »كارشناســان اين معاونت، به منظور بررسى ظرفيت صنايعدستى روستاى هدف اين طرح به اين روستاها اعزام و شناسايى، مطالعه و مستندنگارى در مورد محصولات صنايعدستى آنها انجام شده است.« زاهدياننژاد ادامه داد: »رشتههاى مزيتدار در اين روستاها شامل تمام دســتبافتههاى دارى، گيوه، حصيربافى، سرمهدوزى، گليم دورو، سراجى سنتى، تراش سنگهاى قيمتى و نيمهقيمتى، خوسبافــى و خوسدوزى، شيشــهگرى، رنگرزى ســنتى، گيوهدوزى، كاشــى هفترنــگ، چلنگرى، معــرق، منبت، قلاببافى و... است.« اين مقام مسئول در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم به زودى اعتبار اين طرح اختصاص يابد تا بتوان در هر شهرســتان، كارگاههاى يك روستا را بهعنوان شاخص احيا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.