غول كاميونهاى آفرود به ايران آمد

TOURISM - - ايرانسرا -

كاميونهــاى »ايويكو آســترا« كه مخصــوص كار در شرايط آنرود/آفرود و نيز فولآفرود است، به ايران آمد.

به گــزارش عصر ايــران، مصطفــى ســلطانبايزيدى، مديرعامــل شــركت اروندموتــور با اعلام ايــن خبر گفت: كاميونهاى آنرود/آفرود و كاميونهاى فولآفرود آســترا، خودروهايى مستحكم و پرقدرت است كه قابليت استفاده در معادن، ميادين نفت و گاز، حملونقل سنگين و نيز پروژههاى عمرانى زيرساخت كشور را دارد.

وى با بيان اينكه در حال حاضر استفاده از دامپتراكهاى متداول با ظرفيت حمل بار زير 50 تن در اروپا و بسيارى از نقاط جهان محدود شده و كاهش چشمگيرى يافته است، ادامه داد: چند سالى است كه مشاهده مىشود در بسيارى از معادن كوچك و متوسط و همچنين پروژههاى عمرانى زيرساخت، به جاى استفاده از دامپتراكهاى متداول، كاميونهاى سنگين معدنــى بــا طراحــى پلتفرم جديد و مناســب بــراى كار در شــرايط آفرود و سخت، جايگزين شده است كه علت آن را مىتوان در كاهش قابل توجــه هزينهها و افزايش بهرهورى ناشــى از بهكارگيرى كاميونهاى معدنى جديد جســتوجو كرد.ســلطانبايزيدى قيمت پايه اين كاميون معدنى جديد را نســبت به دامپتراكهاى مرسوم 50 درصد ارزانتر و حدود 1/1 ميليارد تومان اعلام و اضافه كرد: هزينههاى ســرويس و نگهــدارى دامپتــراك جديــد آســترا كمتر از يكســوم دامپتراكهاى مرسوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.