طرح مرمت و احياى 4 بناى تاريخى كشور مصوب شد

TOURISM - - ايرانسرا -

در ســومين نشست شــوراى فنى و اقتصادى صنــدوق احيــا در ســال 96 پــس از بررســى طــرح مرمــت و احيــاى 5 بناى تاريخى كشــور، 4 طرح به تصويب شوراى فنى صندوق احيا رسيد.

به گــزارش روابطعمومــى صنــدوق احيا و بهرهبــردارى از اماكن تاريخى، نشســت شــوراى فنى و اقتصادى صندوق احيا با محوريت بررســى طــرح مرمــت و احياى بناهــاى خانه ســورى در كرمانشــاه، خانه خاكبــاز در اراك، خانــه نظاميه و كاخ ناصرالدينميــرزا در اســتان تهــران و كاروانســراى شــمش در اســتان يــزد بــا حضور پرهام جانفشــان سرپرســت صندوق احيا، اعضاى شوراى فنى و اقتصادى، سرمايهگذاران و مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى استان يــزد و همچنيــن نمايندگان ديگر اســتانها برگزار شــد. طــرح مرمت و احيــاى خانه نظاميــه و كاخ ناصرالدينميرزا در اين نشســت به تصويب رسيد و همچنين در ادامه اين بررسىها طرح خانه سورى كرمانشــاه و كاروانســراى شمش اســتان يزد نيز مورد تصويب اين شورا قرار گرفت.

در مــورد طرح خانه خاكبــاز اراك نيز مقرر شــد طــرح ســاماندهى و احيــاى محوطــه بنا با مدنظــر قــراردادن فضاى جديد الحاقى در جلســه بعدى شــوراى فنــى و اقتصــادى مورد بررســى قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.