نحوهوارداتگوشىتلفنهمراهمسافرى

گمرك ايران اعلام كرد؛

TOURISM - - ايرانسرا -

گمرك ايران نحوه واردات گوشى همراه مسافرى را همزمان با اجراى طرح رجيسترى به گمركات سراسر كشور اعلام كرد. به گزارش صداوسيما، مركز واردات و مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گمرك در بخشنامهاى اعلام كرد: مسافرانى كه به كشــور وارد مىشــوند، در صورتى كه خارج از كشور گوشى همراه خريدارى كرده باشند، موظفاند خريد تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرك محل ورودشان اظهار كنند. گمرك ايران با رعايت مقررات مسافرى و لحاظكردن شرايط غيرتجارى صرفاً يك دســتگاه تلفن همراه، با دريافت حقوق گمركى و دو برابر ســود بازرگانى و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذىنفع را در سامانه مسافرى از طريق گزينه ثبت اطلاعات وارد و سپس براى درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض اقدام ميكنند. اين بخشــنامه تأكيد كرده اســت در صورت اظهارنكردن خريد تلفن همراه و پرداختنشدن حقوق ورودى و درج اين موارد در سامانه در هنگام ورود به كشور امكان رجيسترى تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئوليت آن با مســافر اســت. گمرك ايران در راستاى ايجاد شــفافيت و احترام به حقوق شهروندى و دسترسى آزاد به اطلاعات، از دسترســى آزاد به اطلاعات قيمت واقعى گوشــىهاى تلفن همراه در طرح رجيسترى خبر داده و اعلام كرده است: اين اقدام با هدف احترام به حقوق شهروندى و دسترسى آزاد به اطلاعات امور گمركى صورت گرفته است و خريداران گوشىهاى تلفن همراه در زمان استعلام كد شناسه بينالمللى IMEI)( مىتوانند از قيمت واقعى اين گوشىها كه در گمرك تعيين و بر مبناى آن حقوق ورودى گرفته شده است، اطلاع حاصل كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.