اولين كشتى برقى دنيا به آب انداخته شد

TOURISM - - جهانسرا -

چين اعلام كرد كه موفق به ســاخت و بهآبانداختن نخستين كشتى برقى دوهزار تنى دنيا شده است. به گزارش ايرنا، اين كشتى در شهر گوانگجو استان گوانگدونگ در جنــوب چين كــه از مكانهاى راه ابريشــم دريايى چين به حســاب مىآيد، به آب انداخته شــده است. شركت كشتىســازى بينالمللى »گوانگجو« اين كشتى بزرگ را ساخته و گفته مىشود كه باترى آن قادر به توليد دوهزار و 400 كيلووات ساعت برق اســت. براســاس اين گزارش، چنين كشــتىاي در نوع خود در دنيا بىنظير است و اين كشتى تازهساز مىتواند بهطور خودكار بارگيرى كند. باترى اتمى اين كشتى مىتواند در عرض دو ســاعت شارژ شــود و پس از آن كشتى قادر خواهد بود مسافتى به ميزان 80 كيلومتر را طى كند. انتظار مىرود از اين كشتى فولادى براى حمل زغالسنگ در دلتاى رود مرواريد و مناطق همجوار آن استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.