پاي رابطه فابمخيشىليا بممنهوقتا ورتىنر رجارايمىپ كشيده شد!

TOURISM - - جهانسرا -

يــك دادگاه اســتيناف در ايالــت كاليفرنياى آمريكا اجازه داد بخشى از فرمان ضدمسافرتي رئيسجمهوري اين كشور عليه ايران و 5 كشور ديگر به اجرا درآيد.

بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان به نقــل از خبرگزارى رويتــرز، يك دادگاه اســتيناف در ايالت كاليفرنيــاى آمريكا روز دوشــنبه اجــازه داد بخشــى از فرمــان اخير دونالــد ترامپ، رئيسجمهــوري آمريكا، در خصوص ممنوعيت ســفر شــهروندان برخى كشورها به آمريكا به اجرا درآيد. اين دادگاه استيناف طى حكمى اعلام كرد دولت آمريكا در صورتى مىتواند از ورود شهروندان شش كشــور اســلامى جهان به آمريكا جلوگيرى كنــد كه آنها هيچگونه ارتبــاط خانوادگى و خويشــاوندى در اين كشور نداشــته باشند. كميتهاى ســهنفره از قضات دادگاه اســتيناف بخش نهم آمريكا مســتقر در سانفرانسيسكو با درخواســت دولت ترامپ براى دســتكم جلوگيــرى موقــت از حكم يــك قاضى كه باعــث بهتعليقدرآمدن فرمــان ضدمهاجرتى جديــد رئيسجمهــوري آمريــكا شــده بود، موافقت كــرد. فرمــان ضدمهاجرتــى جديد ترامــپ 24 ســپتامبر اعــلام و جايگزين دو فرمان قبلى شد كه دادگاههاى فدرال مانع از اجراى آنها شــده بودند. براساس حكم دادگاه استيناف ايالت كاليفرنيا، فرمان ضدمهاجرتى ترامــپ دربــاره آن دســته از اتبــاع ايران، ليبى، ســوريه، يمن، ســومالى و چاد به اجرا درخواهد آمد كه هيچگونه ارتباط خانوادگى و خويشــاوندى در آمريكا ندارند. اين حكم اتبــاع دو كشــور ديگــر را كه در فهرســت فرمان ضدمهاجرتــى رئيسجمهوري آمريكا قــرار دارند، يعنــى كره شــمالى و ونزوئلا، شام لنمىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.