شركت هواپيمايى جمهورى آذربايجان 7 بوئينگ خريد

TOURISM - - جهانسرا -

شركت هواپيمايى »آذال« جمهورى آذربايجان براى خريد 7 فرونــد هواپيما با شــركت هواپيمايى »بوئينگ« آمريكا قرارداد امضا كرد.

به گزارش خبرگزارى صداوســيما، ســايت رســمى شــركت هواپيمايــى »آذال« اعــلام كــرد براســاس اين قــرارداد يــك ميليارد و نهصــد ميليون دلارى، شــركت هواپيمايى بوئينگ آمريكا، پنج فروند هواپيماى ‪B 787‬- ‪Dreamliner 8‬ و دو فرونــد هواپيمــاى ‪8F- B 747‬ را در ســالهاى 2019 و 2020 ميــلادى بــه شــركت هواپيمايــى جمهــورى آذربايجــان تحويــل خواهــد داد. »جهانگير عســگراف« رئيس شــركت هواپيمايى »آذال« و »كويــن ماكاليســتر« مديــر اجرايــى »بوئينــگ« اين قرارداد را در نمايشــگاه بينالمللى هوافضاى دبى 2017 امضا كردند.

شــركت هواپيمايــى »آذال« جمهــورى آذربايجان بــه 25 كشــور جهــان و 40 مقصــد ازجملــه تهــران پرواز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.