ساخت »شهر جوانان« با گوشهچشمي به گردشگران جوان جهاني

TOURISM - - جهانسرا -

دادستان كل مالديو در كنفرانسى خبرى در نشست »بازار سفر جهان« لندن از چند توسعه جديد در صنعت گردشگرى اين كشور خبر داد.

به گزارش مهر، اين برنامههاى اعلامشــده شامل گسترش فــرودگاه بينالمللى ولانــا كه اخيراً نام آن تغييــر كرده، افتتاح پل دوســتى چين- مالديو در ماه جولاى سال 2018 و همچنين برنامههاى توســعهاى بــراى ارائه خدمات ســلامت در مالديو مىشــود. به گفته محمد آنيل دادســتان كل مالديو، اين خدمات ســلامت كه در ســطح جهانــى و درجهيــك خواهد بــود، در ســال 2018 در دسترس صنعت محلى و گردشگرى اين كشور قرار خواهد گرفت. علاوهبر ايــن، دولت مالديو مىخواهد يك »شهر جوانان« در جزيره هولوماله كه نزديك پايتخت اين كشور واقع اســت، بســازد. هدف از ساخت اين شــهر، بهوجودآوردن امكانــات و مشــاغل جديــد براى نســلهاى آينده اســت. اين برنامههاى توسعهاى جديد مىتواند تقاضاى روبهافزايش براى گردشگرى در اين كشور جزيرهاى را حمايت كند.

در حــال حاضر بريتانيا يكى از بازارهاى اصلى فرســتنده گردشــگر به مالديو اســت و بيــن ماههاى ژانويه و آگوســت ســال 2017، بيش از 68هزار گردشــگر بريتانيايــى از مالديو بازديــد كردند. پل دوســتى چيــن- مالديو كه قرار اســت در مــاه جولاى ســال 2018 كامــل و افتتاح شــود، كمك درخور توجهى به زيرســاختهاى مالديو مىكنــد. اين پل كه طول آن 1,39 كيلومتــر و عــرض آن 20,3 متر خواهد بود، لبه شــرقى شــهر ماله را به گوشــه غربــى جزيره هولوله، يعنــى جايى كه فــرودگاه بينالمللى ولانا واقع شــده، متصل مىكند. اين پروژه پلسازى كه در سال 2015 شروع به كار كرد و نخستين پروژه اينچنينى در مالديو است، دو لاين براى ماشينهاى چهارچرخه و همچنيــن لاينهاى جداگانه براى دوچرخهها، موتورها و افراد پياده فراهم مىكند. زيرســاختهاى فرودگاه بينالمللى ولانا هم در حال حاضر بهطور چشــمگيرى در حال توسعه است و شامل ساختهشدن يك ترمينال مســافرى جديد هم مىشود كه انتظار مىرود تا ســال 2019 يا اوايل 2020 تكميل شود. در اواسط سال آينده ميلادى، اين فرودگاه همچنين يك باند جديد به طول 3400 متــر و عــرض 60 متر افتتاح مىكند كــه اين امكان را فراهــم مىكند تا ميزبان بزرگترين هواپيماى مســافربرى دنيا يعنى ايرباس اى380 باشــد و به اين ترتيب بتواند هفت ميليون مســافر در ســال را منتقل كند. آنيل در رخداد بازار سفر جهان لندن گفت: اين دورانى بســيار هيجانانگيز براى مالديو است و تعدادى از پروژههاى زيرســاختى كليدى اين كشــور طى سال آينــده و فراتر از آن اجرايى خواهد شــد كه مىتواند هم به نفع گردشگران و هم به نفع جامعه محلى باشد.

او اضافــه كــرد: صنعــت گردشــگري مــا به رشــد خود ادامــه مىدهد و بــا توجه به اينكــه 10 اقامتــگاه هتلى جديد هــم قرار اســت طى ســالهاى آينده افتتاح شــود، ما مشــتاق ايــن هســتيم كــه بتوانيــم ميزبــان بازديدكننــدگان خارجــى بيشترى باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.