نجات 6 نهنگ از بهگلنشستن در سواحل اندونزى

TOURISM - - جهانسرا -

بوميان ساحلى اندونزى 6 نهنگ غولپيكر را كه به گل نشسته بودند، به دل دريا بازگرداندند.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان بــه نقل از سىانان، تعداد نهنگهاى بهگلنشسته در ساحل 10 عدد بود كه بوميان 6 نهنگ را نجات دادند. »دوى آريو تيپت« از گارد ساحلى در اينباره گفت: مردم با كمك امدادگران و كاركنان حيات وحش 6 نهنگ را نجات دادند. ما نگران بوديم كه نهنگهــاى نجاتيافته بهخاطر نهنگهاى مرده دوباره به ســمت ساحل شــنا كنند و وضعيت را دشوارتر كنند. دقيقاً مشــخص نيســت كــه چرا نهنگهــا و ديگر پســتانداران دريايى همچون دلفينها بهطور دســتهجمعى دســت به خودكشــى مىزنند. تنها مىدانيم كه دو نهنگ راهنماى گروه با ارســال سيگنالهاى اشتباه از مسير ديگر همگروهىهــاى خــود را منحرف كــرده و همگى با هم به گلمىنشينند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.