ايران 8 فروند هواپيماى »اىتىآر« تحويل مىگيرد

تا پايان سال 2017 ميلادى

TOURISM - - جهانسرا -

مدير شــركت اىتىآر گفت: تا پايان ســال جــارى ميلادى 8 فروند هواپيمــاى ديگر به ايران تحويــل خواهيم داد. به گزارش مهر، »كريســتين شــرر« مدير شــركت هواپيماســازى اىتىآر در نمايشگاه هوايى دبى گفت: سفارشات جديد اين شركت در سال جارى ميلادى در مقايسه با سال قبل 50 درصد افزايش پيدا كرده اســت. مدير اىتىآر افزود: انتظار مىرود تحويل هواپيماهاى خود را در ســال 2017 ميلادى به 80 فروند يا كمى بيش از آن برســانيم تا به توازن بازار كمك كنيم. در حال حاضر اىتىآر با شركت هواپيمايى بامباردر كانادا رقابت مىكند و در تعداد سفارشات خود در سال جارى ميلادى بهبود پيدا كرده است؛ درحالىكه سفارشات اين شركت در سال 2016 ميلادى به بيش از نصف و به رقم 36 فروند كاهش پيدا كرد كه كمترين رقم در 7 سال اخير محسوب مىشود. »شــرر« در ادامه گفت: تا پايان سال جارى ميلادى 8 فروند هواپيماى ديگر به ايران تحويل خواهيم داد. البته پيش از اين اىتىآر تحت مجوز صادرات اخذشــده از ســوى آمريكا، 6 فروند هواپيما به ايران در ســال 2017 ميلادى تحويل داده است. همچنين به دليل اينكه بيش از 10 درصد از قطعات هواپيماهاى اىتىآر آمريكايى هستند، فروش آنها نياز به صدور مجوز از سوى وزارت خزانهدارى آمريكا دارد و پيش از اين به دليل تحريمهاى وضعشده عليه ايران، چنين مجوزى صادر نمىشد؛ اما با برداشتهشــدن تحريمهاى بينالمللى در سال 2016 ميلادى عليه ايران، وزارت خزانهدارى آمريكا مجوز فروش هواپيماهاى اىتىآر به ايران را صادر كرد. شــركت اىتىآر بهصورت مشترك متعلق به ايرباس و گروه هوافضاي لئوناردو ايتالياست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.