سفر گردشگران روس به كره شمالي آسان شد

با تسهيل صدور رواديد

TOURISM - - جهانسرا -

دولــت كره شــمالى صــدور رواديدهاي گردشــگرى را براى شــهروندان روس آسان كرد. به گزارش ايسنا از ودوموستى، بر اين اســاس اتبــاع روس مىتوانند در مدت دو روز رواديد گردشــگرى خــود را براى ســفر به كره شــمالى دريافت كنند. البته ســفر به كره شــمالى براى روسها تنها از طريق آژانس مســافرتى NKorean كه با مجوز دولت پيونگيانگ در روســيه راهاندازى شــده، مســير اســت. با نزديكى به ســال نو ميلادى مدت صدور رواديد به يك تا دو روز كاهــش يافته، درحالىكه اين مدت پيشتر بيش از 20 روز كارى بوده اســت. دولت كره شــمالى اعلام كرده كه در 9 ماه اخير سفر گردشــگران روسيه به اين كشور بيش از دو برابر در مقايسه با مدت مشــابه در سال گذشته ميلادى رشد داشته است. آمار اتحاديه صنعت گردشــگرى روسيه نشان مىدهد در سال 2016 ميلادى تنها 423 نفر به كره شــمالى ســفر كردهاند. كره شــمالى از منزوىترين كشورهاى جهان بهشــمار مىرود كه تحت شديدترين تدابير امنيتى دولتى قرار دارد و امكان ســفر آزادانه به آن ميســر نيســت. تمامى تورهاى مســافرتى با نظارت دقيق نهادهاى امنيتى اين كشور برگزار مىشــود و تنها دسترســى به مكانهاى مشخص و تعيينشده در سفر ميسر است. همچنين امكان اتصال راحت به اينترنت و استفاده آزادانه از دوربين عكاسى و تلفن همراه براى گردشگران مقدور نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.