رشد يكونيم برابري سفر ايرانيان به جمهورىآذربايجان

طى سال جاري

TOURISM - - جهانسرا -

وزارت فرهنــگ و گردشــگرى جمهــورى آذربايجان در گزارشــى اعلام كرد: در 10 ماه نخســت ســال 2017 ميلادى، 320هزار و 904 گردشــگر ايرانى به اين كشور سفر كردند كه نســبت به مدت مشابه ســال پيش، 115هزار و 782 نفر بيشتر بوده است. به گزارش ايرنا، شهروندان كشورهاى خارجى بيشتر در ماه تابســتانى جولاى به جمهورى آذربايجان سفر كردند كه تعداد آنها در اين دوره 313هزار و 515 نفر بوده اســت. بدين ترتيب در 10 ماه ســال جارى اتباع روسيه، گرجستان، ايران و تركيه بيشــتر از همه به جمهورى آذربايجان سفر كردند و سهم اين كشــورها در كل تعداد سفر شهروندان خارجى به جمهورى آذربايجــان، بــه ترتيــب 31,9، ‪14 ،19,2‬ و 10,9 درصد بوده اســت. در ده ماه ســال 2016 ميلادى در مجمــوع يك ميليون و 894هــزار و 707 نفــر از شــهروندان خارجى بــه جمهورى آذربايجان ســفر كردند و در ســال جارى ميلادى در مقايسه با زمان مشــابه يك ســال قبل، 381هزار و 807 نفر تبعه خارجى )20,1 درصد) بيشتر به جمهورى آذربايجان سفر كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.