حكم اعدام براى داعشى شريك در تخريب موزه موصل

TOURISM - - جهانسرا -

دادگاه جنايى مركزى عراق يكى از اعضاى گروهك داعش را كه در عملياتهاى مختلف ازجمله تخريب آثار باســتانى موصل شــركت داشــت، به اعدام بــا چوبه دار محكوم كرد.

به گــزارش بلاغ و به نوشــته پايگاه خبرى شــبكه السومريه، »عبدالســتار بيرقدار« سخنگوى شوراى عالى قضايى عراق گفته اســت كه اين عضو داعش، به جنايات خود ازجمله تخريب و ســرقت موزه موصل اعتراف كرده است. تروريستهاى داعش در فوريه 2015 به جان موزه باســتانى و ارزشــمند موصل افتادند و با تيشه مجسمهها و آثــار باســتانى آن را كه قدمت آنهــا عمدتاً به پيش از ميــلاد بازمىگشــت، تخريب و بســيارى از ديگر آثار را به تاراج بردند.

»ايرينــا بوكــووا«، سرپرســت يونســكو در اينبــاره گفتــه بــود: تخريــب آثــار باســتانى و هنــرى توســط داعــش بيش از يــك تــراژدى فرهنگى اســت. ايــن حملــه بايــد در چهارچــوب موضوعــات امنيتــى بررسى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.