ديوارهاي مسكو با نقاشيهاي فوتبالي آماده جام جهاني ميشود

TOURISM - - جهانسرا -

درحالىكــه هنــوز 220 روز به آغاز مســابقات جام جهانى فوتبال 2018 مانده، نقاشــىهاى ديــوارى تصاوير فوتباليســتها روى ســاختمان خانهها در مسكو ظاهر شده اســت. به گــزارش اســپوتنيك، اين برنامــه بزرگابعاد به ابتكار بانك روســى »آلفا بانك«، بانك رســمى مسابقات جــام جهانى فوتبــال 2018 برگزار مىشــود كه نقاشهاى خيابانــى روس فعالانــه از آن حمايت كردند. نقاشــىهاي ديوارى در شــهرهاى سامارا و كازان نيز ظاهر شده است و مثلاً نقاشى ديوارى كريستيانو رونالدو، فوتباليست پرتغالى روى يك خانه ســه طبقه در پايتخت جمهورى تاتارســتان روســيه ديده مىشــود. مســابقات جــام جهانــى فوتبال از روز 14 ژوئــن تــا 15 ژوئيه 2018 در 12 اســتاديوم در 11 شهر روسيه ازجمله مسكو، كالينين گراد، سنپترزبورگ، ولگاگراد، كازان، نيژنى نووگورود، ســامارا، سارانســك، روستوف نا دنو، سوچى و يكاترينبورگ برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.