چوب حراج به هتلهاى شاهزاده عربستاني

TOURISM - - جهانسرا -

هتلهــاى »وليد بن طلال« شــاهزاده بازداشتشــده سعودى در بيروت لبنان به فروش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزارى صداوسيما، يكى از بانكهاى تجارى لبنان موظف شــده اســت براى »هتــل چهارفصل بيروت« و »هتل موونپيك بيروت« كه بخشى از مالكيت آن را وليــد بن طلال شــاهزاده ســعودى بر عهــده دارد، خريدار بيابد.

مقامات عربستان، اين شــاهزاده ميلياردر سعودى را به ظن فســاد بازداشــت كردهاند. علت فروش دارايىهاى وليــد بن طلال در لبنان هنوز فاش نشــده اســت. دو هتل پنج ســتارهاى كه از آنها نام برده شــد، جــزو دارايىهاى مهــم شــركت »هلدينــگ كينگــدم« عربســتان در لبنان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.