آواى شنيدنى الموتِ گلستان

TOURISM - - ايرانگشت -

■ در شــرق استان گلستان، شهرى زيبا قرار دارد به نام »راميان« كه با آثار طبيعى و تاريخىاش در اين اســتان زيبا، آوازهاش را همه شــنيدهاند و آن را الموت گلستان مىدانند. چشــمهها و آبشارهاى بسيار زيبا و سايتهاى پروازى پاراگلايدر در اطراف راميان فراوان اســت. اگر اهــل كوهنوردى، طبيعتگردى، غارنــوردى، ماهيگيرى و پــرواز با پاراگلايدر هســتيد، راميان را از دســت ندهيد. اگر از سمت تهران راهى شــدهايد، بايد از جاده هراز يا فيروزكوه مسير شمال را در پيش گرفته و بعد از سارى و گرگان، جاده را به سمت آزادشهر برانيد. 35 كيلومتر بعد از علىآباد كتول و 10 كيلومتر قبل از آزادشهر، به پليسراه راميان مىرســيد. بايد جاده را به سمت راســت يا همان خروجى راميان بپيچيد تا بعد از 5 كيلومتر به شــهر راميان برسيد. اگر هم از سمت مشــهد مىرويد، بعد از جنگل گلستان و آزادشهر، به پليسراه راميان مىرسيد. از آنجا بايد به فرعى سمت چپ بپيچيد تا به مقصد برسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.