بافتههايى از جنس ابريشم سرخ زنان هنرمند قزلباش

TOURISM - - ايرانگشت -

■ دسـتان هنرمند زنـان راميانى سالهاسـت كه بـا بهرهگيرى از رنگهـاى طبيعت در كمـال يكرنگى، رنگينكمانى از زيبايى طبيعت را به نمايش مىگذارند.

در رنگينكمان هنر دســت زنان راميانى، رنگ سرخ غالب اســت؛ رنگى كه در آن موجى از نشاط و شادابى و تحــرك و آرزوهاى بســيار و پاك به چشــم مىآيد؛ زنان هنرمنــد قزلباش راميانى از زمانهاى دور، لباسهاى مزين به سكه و يراق از جنس ابريشم سرخ به تن مىكنند كه هنر دست توانايشان است و ثمره تلاش و همتشان. »كوينك«، پيراهن قرمزرنگى از جنس ابريشــم دســتباف اســت كه دور مــچ، يقــه و چاك پيراهــن را با الياف ابريشــم الوان نــواردوزى مىكنند. بــه اين نوارهاى رنگين دســتباف، »جهك« مىگويند.

»جهــك« كه مانند پارچههاى ابريشــم در كارگاهى بــه نام »چــالا« بافته مىشــود، داراى يقه گرد و آســتين بلند اســت كه با جهــك تزيين مىشــود و انتهاى پيراهن را به رنگ ســبز، ريشــهدوزى مىكنند. »كلتــه« هم نام كلاه زيبايــى اســت كه دختــران تا قبل از ازدواج بر ســر مىگذارنــد. تمــام ســطح اين كلاه بســيار زيبا بــا الياف الوان ابريشــمى دســتدوزى مىشود. قســمت جلويى آن ســكهدوزى و بــا جهــك، نــواردوزى مىشــود. دختران جوان اين كلاه را همراه با روســرى ابريشــمى قرمزرنگ بر سر مىگذارند.

سـمبل ازدواج: زمانــى كــه خواســتند پيوند زناشــويى ببندند، »كلته« را برداشــته و سربندى از جنس ابريشــم با زمينه قرمز ســاده با حاشــيهاى به رنگ سفيد، بنفــش، ســبز و ســرخ به نام »بــاش كالاخــه« بهصورت نيمتاجى بر ســر مىكنند؛ بهعنوان سمبل ازدواج. »ياقلق« هم دســتمال ابريشــمى پرنقشونگارى با دنباله چيندار و بلنــد اســت كه روى آن به ســر مىگذارنــد و آن را دور گردن مىپيچند.

شليته ابريشمى: »قمبلى« دامنى پرچين از جنس ابريشم اغلب به رنگ قرمز آستردار است كه ده سانتيمتر انتهــاى دامن »جهك«دوزى مىشــود. اين شــليته زيباى ابريشمى با نوار دستبافى در كنار جمع مىشود.

از چارشـو تا بويماق: »چارشــو« چادرشــبى اســت قرمز از جنس ابريشــم با طــرح چهارخانه كه زنان راميانى به دور كمر مىپيچند. »قوپا« جواهرى دستســاز از قهاى منجوقهاىرنگين، برگرفته از طرحهاى طبيعت اســت كه همچون الماســى بر گوشــه »نومال« زنــان خودنمايى . مىكند.»ياخالق« نيز پيشجامهاى است براى تزيين روى پيراهن كه به گردن آويخته مىشــود و از چهار رديف »جهك« تشكيل شده و مابين آنها سكهدوزى مىىشــود. در گذشــته از سكههاى نقره در »ياخالق« استفاده مىىشد. »قويماق« نيز نوعى گردنبند است كه بــراى تزيين روى پيشجامه بــا منجوقها و مهرههاى رنگين بافتهشــده و سى ســكه بــا نــخ دولا در انتهاى بويماق اســــتفاده مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.