خريد از »مشرالى خيدى«

طعم غذاهاى گرجى را بچشيد

TOURISM - - جهانگشت -

■ در اواخر قرن بيسـتم، گرجسـتان كه بهازگى از شوروى سابق جدا شده بود، اقتصاد ضعيف و شكنندهاى داشـت و به همين دليل سـاكنان تفليس بـراى گذران زندگى و تأمين مايحتاج روزانه، كالاهاى ارزشمند خود را در »مشرالى خيدى« با قيمت كم به فروش مىرساندند.

امروزه در اين بازار ديگــر خبرى از اجناس باكيفيت و ارزشــمند كه صرفاً از روى تنگدستى و اجبار به فروش مىرســيدند، نيســت. ولى بازار هنوز به فعاليت خود ادامه مىدهــد و بــا گشــتوگذار در آن مىتوان ســوغاتىهاى جالب نظير زيــورآلات و نقاشــىهاى بهجامانده از دوران اســتيلاى حزب كمونيســت خريــدارى كــرد. ديگر محل مناســب براى خريد، مزون آبى ‪La Maison Bleue)‬ ( در خيابــان 94 بلــوار بارنــاوى اســت. در ايــن مزون كه از نمايشــگاه پارچههاى دســتباف پنج نفــر از هنرمندان محلى و يك كارگاه پارچهبافى ســنتى تشكيل شده است، مىتوانيــد پارچههاى ابريشــمى زيبــا، آباژورهاى بىنظير و ســاير بافتههاى ابريشــمى را كه با دست نقاشى شدهاند، خريدارى كنيد.

غذاهاى محلى: غذاهاى محلى گرجستان، مملو از پنير، گردو ادويه محلى است و معمولاً بههمراه مقدار زيادى نان ســرو مىشــود. براى لذتبردن از باكيفيتترين غذاها در تفليس، ســرى به رســتوران »شــموئيخده گناتسوالى« در خيابــان پوشــكين بزنيد. بهترين غذاهاى تفليس شــامل خينكالى (نوعى پيراشــكى گوشت)، خاچاپورى (نان پرشده با پنير)، خــوراك بادمجان و گــردو وچكمرولى (جوجه با سس خامه و سير) است. چنين كافههايى محل مناسبى براى گردهمايىهاى دوســتانه، نوشيدن قهوه و صرف كيكهاى خوشمزه بههمراه نواى موسيقى بهشمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.