»سوانتى«؛ پشم طلايى

TOURISM - - جهانگشت -

■ »سـوانِتى« يكى از مناطق باستانى گرجستان اسـت كـه در اسـتانهاى »راچـا- لچخومـى و كومو سوانتى« و »سامگرلو- زمو سوانتى« قرار دارد.

ســوانتى مركــز كوهنــوردى قفقاز اســت؛ كوهنــوردان از جاهــاى مختلــف بــراى صعــود بــه قلههــاى معــروف اوشــبا، جانگا و شــخارا، از رشــتهكوههاى قفقــاز مركــزى بــه ايــن ناحيه عزيمــت مىكننــد. مردم ســوانتى بــه روســتاى خود »پشــم طلايى« مى گويند؛ شايد اين اصطلاح بهخاطــر اســتخراج طــلا از رودخانههاى ســوانتى مرســوم شده باشد. تا سالهاى قبل از فروپاشى شوروى، ســوانتى، محل اســتخراج طلا از شن و ماســه رودخانه اينگــورى و سرشــاخههاى آن بــوده اســت. اســترابو، جغرافــىدان يونانــى و مــورخ قــرن اول قبــل از ميلاد، در كتابش به يك تكنيك اكتشــاف طلا توســط پشــم گوســفند اشاره كرده اســت. در اين روش كه احتمالاً از ســنتهاى مردم ســوانتى بــوده، از قراردادن پشــم گوســفند و جانوران ديگر در مســير رودخانه براى بهدامانداختــن ذرات طلا اســتفاده مىكردهانــد. ســوانتى داراى ارتفاعات بلند تا 5هزار متر اســت؛ بههمــرا ه يخچالهــ اى طبيعــى و مناطــق زيباى روســتايى كوهستانى كه در آن برجهــاى ســنگى شــگفتانگيز وجود دارد. ســوانتى براى كوهنوردان و كوهپيمايان، نقطه شروع و آغاز مسيرهاى ماجراجويانه است. روستاهاى اوشگولى در منطقه سوانتى، مرتفعترين روستاى مسكونى دائمى در اروپاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.