»باتومى« مقصدى پرطرفدار

TOURISM - - جهانگشت -

■ باتومى يك شـهر سـاحلى در غرب گرجستان اسـت كـه علاوهبـر جـذب گردشـگران خارجـى، يكـى از مراكـز مهـم در جـذب گردشـگر گرجـى هم به حساب مىآيد.

»باتومى« علاوهبر زيبايى شــهرى و گردشــگري، به دليل موقعيت جغرافيايى يكى از بندرگاههاى قديمى در آن منطقه اســت كه در ساليان دراز مراودات تجارى آن منطقه بــا اروپا از اين بندر انجام مىشــد. در دوره رومىها بندر تجارى مهمى بود كه »باتوســى« خوانده مىشــد؛ باتوسى بــه معناى جاى ژرف اســت و دليل نامگــذارى آن، وجود آبهــاى عميق در ايــن لنگرگاه بــوده اســت. باتومى در محل بنــدرگاه قديمى رومى باتوس، كــه احداث آن را به آدريانوس نسبت مىدهند، بنا شد.

باتومى در دوره هخامنشــيان از متصرفات پادشــاهان هخامنشــى شــمرده مىشــد. بعدها »يوســتى نيانوس« از پادشــاهان روم شــرقى آنجا را تصرف كرد و پس از بناى دژ پترا در شــمال آن، باتوس اهميت خود را از دســت داد. باتومــى را مىتــوان يكــى از زيباترين و توريســتىترين بنــادر و شــهرهاى ناحيه قفقــاز ناميد. در ســالهاى اخير دولت گرجســتان با برنامهريزىهاى گردشــگري مناســب اين شــهر را با تمــام زيبايىهايش به دنيــا معرفى كرده و خصوصاً طرفــداران زيادى هم در بين مســافران ايرانى به دســت آورده است. گرجستان ســبز و آزاد جزو كشورهاى سرســبز و پرباران محسوب مىشود. در اين كشور پرباران جشنها و مراسم باشكوهى نيز برگزار مىشود كه به زيبايى شــهرهاى آن بهخصوص باتومى افزوده است. ميدان پهن و عريض اوروپاس، ميدان مركزى و اصلى باتومى به حساب مىآيــد و ازجملــه خصوصيــات آن مىتوان بــه فضاهاى اختصاصيافته به فعاليتهاى ورزشى و همچنين فوارههاى موزيكالش اشاره كرد. بر فراز ميدان يك يادبود برجسته و بلند از مدئا، كسى كه باعث شد گرجستان به اروپا نزديك شــود، وجود دارد كه در سال 2007، شهردار باتومى از آن پردهبردارى كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.