با خوانندگان

TOURISM - - ديدگاه -

مجموعه آثار باســتاني تخت سليمان در تكاب استان آذربايجان غربي قرار دارد. قدمت اين منطقه 3 هزار سال و يكي از مهمترين آثار تاريخي كشور است كه بهعنوان چهارمين اثر ايران در يونســكو به ثبت رســيده است. اين مجموعه از لحاظ وجود آثار باستانشــناختي و ارتباط با مدارك مكتوب تاريخي و اسطورهاي كاملاً منحصربهفر د بــوده و بيترديد در صــورت ادامه حفاري، آثار مهمي از دورههاي پيش از ساســاني در اين محل كشف خواهد شد؛ لذا خواهشمندم اين منطقه را در اولويت قرار دهيد.

0919****584

خوشــبختانه بــا راهانــدازي تيمچه صرافيــان آباده بهعنوان مركز عرضه محصولات و توليدات صنايعدســتي بومي شهرســتان، اين هنر به صورت كاملاً تخصصي و با حضور استادكاران قديمي معرفي ميشود. چه خوب است هنرهاي دستي را دوباره راهاندازي كنيم.

0917****532

تنها راه نجات هنر دســتي هر منطقه از منسوخشدن، مســتندنگاري و ثبت آن در فهرست ميراث معنوي كشور است. بسياري از محصولات سنتي شهرستانهاي متفاوت كشور از شاخصترين محصولات به شمار ميرود كه بايد حفظ و ماندگار شود.

0912****588

لباسهــاي رنگارنگ زنان عشــاير فــارس در نوع خود بينظير و منحصربهفرد اســت كه براي حفظ اين نوع پوشاك يكي از بهترين روشها ثبت آن در فهرست ميراث معنوي است.

0917****439

طبــق اعلام رســمى شــوراى جهانى صنايعدســتى شــهرهاى اصفهــان و تبريــز بهعنــوان شــهرهاى جهانى صنايعدستى و فرش به ثبت جهانى رسيدند. ارتقاى جايگاه بينالمللى صنايعدســتى ايران و توسعه بازارهاى جهانى و گردشــگرى فرهنگى و افزايش اشــتياق گردشگران براى ديدن اين دو شهر از جمله نتايج مهم اين موفقيت به شمار مىرود؛ لذا لازم اســت هنرهاي دستي هر شهر به حدي از كيفيت برسند تا سرنوشتي اينچنيني بيابند.

0935****368

غار ميرملاس در كوه سرسرخين در كوهدشت ايلام قرار دارد و نخســتين غارى اســت كه روى ديوارهاى آن رنگيننگارههايى را يافتند اما متأسفانه امروزه اين ميراث 12 هزار ســاله بشر در مســير نابودى و نيستى قرار دارد. نقاشــىهاى روى اين غار فاقد هرگونه پوشش و محافظ اســت، در حالي كــه در رديف نقــوش غارهاى كركس و لاســكو در فرانسه قرار دارد. ورودى غار به علت ريزش طبقات فوقانى مسدود شده و نقوش ديواره سفيد به وسيله عوامل انســانى و طبيعت به شدت مخدوش شده و نهايتاً ارتفاع بوم ديواره از ســطح زمين بيش از 500 متر اســت كه براى رسيدن به آن بايد از لابهلاى درختان و شيب تند و طولانى گذر كرد.

0918****654

موزههــا معتبرترين مكانهــاي فرهنگي براي معرفي و نمايش آثار تاريخي هر منطقه و مكانهايي هســتند كه حافظه تاريخي سرزمينها را حفاظت ميكنند. اگر بخواهيم حفظ ميراثفرهنگي را به حافظه مردم بســپاريم، بيشك از بيــن خواهد رفت، بنابراين نســل جديد را بايد با موزه آشتي داد.

0912****410

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.