»توريسم و خوانندگان«

TOURISM - - ديدگاه -

به منظور انعكاس پيشنهادات، انتقادات، مسائل و مشكلات حوزه گردشگرى، صنايعدستى و ميراثفرهنگى، صفحه

»توريسم و خوانندگان« راهاندازىشد. در اين صفحه نامهها، ايميلها، پيامكها و تلفنهاى شما خواننده عزيز

و همچنين پاسخ مسئولان محترم درج مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.