تمرينپانتوميم پاي صخره!

TOURISM - - كولهپشتي -

■ تمرين ذهنى سنگنوردها شباهت اندكى به بازى پانتوميم دارد. آنها يك ديواره را در ذهن خود ترسيم مىكنند و با حركت دستها پيش از صعود از ديواره، مسير سنگنوردى خود را ترسيم و شبيه يك بازى پانتوميم از ديواره سنگى صعود مىكنند. تمرين ذهنى چنان حســاس است كه اشــتباهرفتن مسير در ذهن ممكن اســت صخرهنورد را در ادامه با سقوط و شكســت يا حتى بنبست در مســير مواجه كند. تماشاى تمرين ذهنى براى علاقهمندان به ســنگنوردى گاه جذاب و خندهدار اســت. با اين حال اگر بخواهيد سنگنورد خوبى شويد، بايد اين مراحل را پشتســر بگذاريد و به خوبى از پس تمرين ذهنى برآييد. ســنگنوردى از آن دســته ورزشهاى هيجانى اســت كه به آموزش خوب و البته ابزار مناسب نياز دارد، بنابراين هميشه توصيه شده كه ابتدا با برخوردارى از مربى باتجربه و تمرينات سالنى روى ديوارههاى مصنوعى، براي سنگنوردى حرفهاى و جذاب بر ديواره غارها، شكاف صخرهها و ديوارههاى داراى شيب منفى در طبيعت بكر و زيبا آماده شويد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.