رويديـــــــــوارهشرويـن

TOURISM - - كولهپشتي -

■ اگر به تماشاى ســنگنوردى در طبيعت علاقهمند هستيد يا حتى علاقه داريد يكبار هم كه شــده، هارنس ســنگنوردى ببنديد و به يك ديواره كوتاه صعود كنيد، ديوارههاى صخرهاى داخل تهران و اطراف آن و حتى شهرهاى نزديك تهران مكان خوبى براى اين هيجان چندساعته است. براى نمونه مىتوانيد ديواره بنديخچال تهران را امتحان كنيد.

ايــن ديواره را با نام ديواره »شــروين« نيز مىشناســند و در منطقه دربنــد تهران قــرار دارد، بنابراين مىتوانيد با رفتن بــه اين منطقه، هم به كوهپيمايى و هم به تماشــاى ورزش ســنگنوردى بپردازيد و در صورت علاقــه بــه صعود با مربىها صحبــت كنيد و از تجربه يــك صعود كوتاه لذت ببريد.

ديواره شــروين در بند يخچال تهران 200 متــر ارتفاع دارد. در بام تهــران نيز مىتوانيد كارگاههاى ســنگنوردى مربيــان و هنرآموزان اين رشــته را ببينيد و حتى به صعود و فرود از ديواره اين منطقه از تهران نيز اقدام كنيد، اما ترديد نداشــته باشيد كه ديواره بند يخچال يك آموزشگاه خوب سنگنوردى براى شما خواهد بود، چون بيشتر كلاسهاى آموزشى سنگ و صخرهنوردى در اين منطقه از تهران برگزار مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.