خيابان انقلاب و خاطرهاى مشترك

TOURISM - - پرسه -

■ از زمانى كه بشــر تصميم گرفت سرگذشــت خود را بنويســد، كتاب پا به عرصه وجود گذاشت. اينگونه بود كه اين دوست داناى خاموش، سنگ صبور غمها و شادىهاى آدمى در طول تاريخ پرفراز و نشيب او شد. با اين همه اما كتاب خود سرگذشتى جدا دارد؛ سرگذشتى كه جدا از داستان زندگى ما نيست. امروز 24 آبانماه روز كتاب و كتابخوانى است. اگر اهل كتابخواندن باشيد و ساكن تهران، حتماً گذرتان به خيابان انقلاب، يكى از پاتوقهاى فروش كتاب در پايتخت افتاده است. قدمزدن در بين كتابفروشىهاى اين راسته براى همه ما خاطرهاى مشــترك است و شــايد فقط بهمرور زمان شكل كتابفروشىهايش كمى مدرنتر شده است. از خريد كتابهاى درسى گرفته تا كتابهاى موردعلاقه، خيابان انقلاب هميشــه گزينه اول بهشــمار مىآيد. در كوچهپسكوچههاى اين راســته هم تعداد زيادى كتابفروشى جا خوش كردهاند كه شايد هيچوقت نتوانيم تمامى آنها را بگرديم. البته اينجا بساط دستفروشى كتابهاى دست دوم هم حسابى رونق دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.