تلاش مجدانه تنها جواهرساز سنتى يزد براى بقاى اين هنر

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

در حالى كه 99 درصد جواهرات موجود در بازار به شيوه ماشينى توليد مىشوند، تنها جواهرســاز ســنتى يزد تلاش دارد با آمــوزش معلولان در كارگاهــى 9 مترى از فراموشــى و نابودى اين هنر قديمى جلوگيرى كند. »محمدجواد زارع«، در گفتوگو با ايسنا، با هشدار درباره رو به فراموشىرفتن هنر توليد زيورآلات سنتى در يزد، تصريح كرد: در اين هنر با اســتفاده از قلم و كندهكارى روى طلا، نقوش و خطوط زيبايى خلق مىشود. وى با اشاره به ظرفيتها و ويژگىهاى منحصربهفرد طلاى يزد اظهار مىكند: ساخت زيورآلات يكى از هنرهاى سنتى شهر تاريخى يزد است و با توجه به هنر يزدىها در اين بخش و اينكه اكثر آنها با طلاى عيار 20 توليد مىشــود، به يك برند براى اين ديار تبديل شــده اســت. وى كه بيش از 20 سال سابقه طلاسازى، قلمزنى روى طلا و تراش ســنگهاى قيمتى دارد، مىگويد: هنر توليد زيورآلات ســنتى در گذشته رونق و بازار خوبى داشت اما متأسفانه در حال حاضر از اين صنعت حمايت چندانى نمىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.