ژاپن ظرفيتهاى گردشگرى اصفهان را شناسايى مىكند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديــركل ميراثفرهنگى اصفهان در نشستى با مســئولان شركت دولتى توسعه گردشگرى كشــور ژاپن اعلام كرد كه ظرفيتهاى گردشــگرى ژاپن و شــهر تاريخى اصفهان در راســتاى توسعه ارتباط، شناسايى مىشوند.

بهگــزارش روابطعمومــى اداره كل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى اصفهــان، نشســت همانديشــى مســئولان و كارشناســان گردشگرى شــركت توسعه گردشگرى ژاپــن jica)( بــا حضــور فريــدون اللهيــارى مديــركل ميراثفرهنگــى استان، پورمحمد شريعتىنيا نايبرئيس كميســيون گردشــگرى شــوراى شهر اصفهان، محســن يارمحمديــان معاون گردشــگرى، حميد امينــى معاون امور ســرمايهگذارى، ناصــر طاهرى معاون ميراثفرهنگــى، جعفــر جعفرصالحــى معــاون صنايعدســتى و مديــران تشكلهاى گردشــگرى استان اصفهان در محل خانــه تاريخى ميراث اصفهان برگزار شــد. مديركل ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى اصفهــان در حاشــيه اين نشســت تأكيــد كرد: اين نشســت همانديشــى در راســتاى شناســايى مناطق و مقاصد گردشگرى در داخل ايران صورت گرفته و فعالان گردشــگرى ژاپــن در اين راســتا چند مقصــد گردشــگرى همچــون اصفهان، اهــواز، تهــران، تبريز و يــزد را براى بررسى ظرفيتهاى گردشگرى انتخاب كردهاند. او با اشــاره بــه ظرفيتهاى فرهنگى و تمدنى استان اصفهان تأكيد كرد: پژوهشــگران ژاپنى براى انتخاب مقاصــد گردشــگرى دو مقوله مســير راه ابريشــم و تنوع آثــار و جاذبههاى تاريخى را اصلىترين ملاك خود براى شناســايى ظرفيتهاى گردشگرى خود در نظر گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.