بازديد سرزده رئيس دانشگاه علومپزشكى مازندران از مراكز درمانى شهرستان سارى

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

ســارى- دهقــان/ رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى مازنــدران بههمــراه جمعــى از اعضاى هيئترئيســه اين دانشــگاه از مركز آموزشــى، درمانــى و تحقيقاتي فاطمه زهــرا(س) ســاري و مركز قلب مازنــدران و مركز جامع درمان بيماران كليوي شــهروند در ساري بازديد كرد. ، به خبرنگار توريســم در مازندران، دكتر سيدعباس موسوى رئيس دانشگاه علوم پزشكى مازندران، ابتدا با حضور در مركز آموزشى، درمانى و تحقيقاتى فاطمه زهرا(س) سارى و مركز قلب مازندران ســارى، ضمن بازديد از بخشهاي مختلف و گفتوگو با مسئولان و كادر درماني، تجهيزات بخشهــا و مشــكلات و كمبودهاي اين مركز را بررســي كرد. رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى مازندران همچنين با حضــور در مركز جامــع درمان بيماران كليوى شــهروند در ســارى، تجهيــزات بخشها و مشــكلات و كمبودهاى ايــن مركــز را نيز بررســى كــرد. مركز بيمــاران كليوى شــهروند در زمينى با زيربنــاى تقريبى 3هزار مترمربع به همت دانشــگاه علومپزشــكى مازندران در 4 طبقه شامل بخشهــاى دياليز بــا 47 تخت، آزمايشــگاه، راديولوژى، ســونوگرافى، كلينيكهاى تخصصى و فوقتخصصي ويژه بعد از خريداري و بازسازي كامل بيمارستان مهر سابق با نام مركز بيماران كليوي شهروند راهاندازي شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.