حفاران غيرمجاز در قوچان تحويل مراجع قضايى شدند

TOURISM - - چهار گوشه ايران -

مديــر ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى قوچان گفت: حفاران غيرمجاز در شهرستان قوچان تحويل مراجع قضايى شــدند. على ســبحانى مدير ميراثفرهنگى قوچان با اعلام اين خبر اظهار كرد: همچنين از اين متهمان ادوات حفارى نيز كشــف شد و اين حفاران غيرمجاز براى ســير مراحــل قانونى با تشــكيل پرونده تحويــل مقامات قضايى شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.