گمانهزني براي تبديل محوطه گنبد كبود به سايتموزه

TOURISM - - ميراث -

دبير انجمن تاريخپژوهان مراغه درباره اصلاح ســوءرفتار شركت متخلف پيمانكار بازســازي گنبد كبود مراغه در پيشروى 4 مترى و ســاخت مجتمــع در حريم اين بناي تاريخي گفت: پيشــنهاد ما اين اســت كه بهترين اصلاح براي محوطــه گنبد كبود مراغه تبديل آن به يك سايتموزه است تا هم شهر سود ببرد، هم تاريخ غيرعلمي دوره سلجوقى دوباره اصلاح شــود. محوطه برج كبود جزء معدود محوطههاى ماست كه مىتوان بعد از تبديــل آن به ســايتموزه بليت فروخت. متخلفان به صــورت مكرر مىگويند ما محوطه را تحويــل داديم، در صورتى كه هماكنون محصور آموزشــى ما تبديل به حصار تجارى شده؛ يعنى به جاى مدارس، پاساژ ساخته شده و محوطه به سازمان ميراثفرهنگى تحويل داده نشــده اســت. در حال حاضر مراغه به دليل وجود گنبدهاى تاريخى كه با هر يك از آنهــا فصل جديدى از خلاقيتها و نوآورىهاى معمارى ايرانى- اســلامي آغاز شــده يا جلوهگرى كرده است، به شهر برج مقبرهها معروف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.