تماشاي ظروف و اشياي عتيقه كاخ سعدآباد پس از 40 سال

TOURISM - - ميراث -

مديــر مجموعــه فرهنگى- تاريخــى ســعدآباد از بازگشــايى تالارهاى ديدهنشده موزه ظروف سلطنتى پس از 40 سال خبر داد و گفت: پيانوى كاخ ظروف كه متعلق بــه دوران پهلوى اول اســت، پس از مرمــت و احيا، طى مراســمي با نواختن يكى از اســتادان بنام موسيقى كشور رونماي ىمىشود.

به گــزارش تســنيم، كيــا پارســا، مديــر مجموعــه فرهنگى- تاريخى سعدآباد اظهار داشت: افزايش تالارهاى مــوزهاى كاخ اشــرف (موزه ظــروف ســلطنتى) واقع در مجموعه فرهنگى- تاريخى سعدآباد و رونمايى از تالارها و اشــياى موزهاى باارزش و ديدهنشــده در اين كاخ براى عموم از هفته جارى آغاز و به ترتيب اولويت تا ســه هفته متوالى انجام مىشود.

وى بيان داشــت: دو تالار از فضاهاى خصوصى كاخ اشرف (موزه ظروف سلطنتى) كه پس از انقلاب شكوهمند اســلامي ايران تاكنون به روى بازديدكنندگان بسته بوده اســت، به زودى بــا تركيبى جديــد به عنــوان تالارهاى موزهاى گشايش مىيابد.

پارســا افزود: يكــى از اين تالارها، تالار موســيقى و ديگــرى اتاق اســتوديوى خصوصى عكاســى پهلوى و فضاهاى اطراف آن اســت كه بــا اختصاص و نمايش آثار بىنظير و ديدهنشــده مخازن اين موزه از جمله ســرويس فاخــر چينى دانماركى كه در قرن 18 ميلادى با ســفارش دربــار دانمــارك در كارخانــه كپنهاگن ســاخته شــده و همچنين ظروف آنتيك اروپايى متعلق به سه دوره قاجار، پهلوى اول و دوم، پذيراى عموم علاقهمندان خواهد بود.

وى اضافه كــرد: از ديگر اقدامات صورتگرفته در اين موزه مىتــوان به اختصاص يكى از تالارهاى مركزى به نمايش دائمي ظروف نقره منحصربهفرد و كمتر ديدهشده دربــار پهلوى با عنوان »تالار نقره« اشــاره كرد، همچنين پيانوى اين كاخ كه متعلق به دوران پهلوى اول است، پس از مرمت و احيا، طى مراســمي با نواختن يكى از استادان بنام موسيقى كشور رونمايى خواهد شد.

مدير مجموعه فرهنگى- تاريخى ســعدآباد با اشــاره به اينكه موزه ظروف ســلطنتى بر اســاس آمــار، يكى از پربازديدترين موزههاى سعدآباد است، گفت: موزه ظروف ســلطنتى از بىنظيرترين موزههاى موجود كشــور اســت كه به وســيله بازديدكنندگان خارجى مشــخصاً از كشور مبــدأ انتخاب مىشــود و مورد بازديد قــرار مىگيرد كه اين خود گويــاى اهميت و جايگاه مهم ايــن موزه در بين علاقهمندان خصوصاً گردشگران خارجى است. وى اظهار كرد: اين موزه صرفنظر از محبوبيت و هويت تعريفشده آن به عنوان موزهاى مســتقل و شناسنامهدار، مورد توجه جامعه پژوهشــى و دانشگاهمحور است و همواره به عنوان ماخذ و منبع مســتدل تاريخى و فرهنگى مورد توجه ويژه دانشجويان، اســتادان، مورخان و پژوهشگران قرار گرفته و نقش مؤثــرى در تحقيق، توليــد و بازآفرينى مقالات و پاياننامههــاى تاريخــى، هنــرى و صنعتى در ســه عصر قاجار و پهلوى اول و دوم براى جامعه علمي و پژوهشــى كشور فراهم ساخته است. پارسا افزود: مجموعه سعدآباد، صرفنظــر از اينكــه هويــت تاريخى و فرهنگــى خود را در قالــب مــوزه و ارائــه اطلاعات موزهاى بــه مخاطبان ايفــا مىكند، بايد در مورد پيوند پژوهشــى و تحقيقاتى و تعاملات نزديك و عملگرا با جامعه محقق و دانشــگاهى كشور نيز بهعنوان يكى از اولويتهاى مجموعه عمل كند.

وى در پايــان با اشــاره بــه اهميت فوقالعــاده اين تعامــلات با حوزه پژوهشــى خاطرنشــان كــرد: اين مهم گام بســيار مؤثــرى در حفظ، پويايى، نــوآورى و معرفى موزهها بــه عنوان تاريــخ مصور هر ملــت در پى خواهد داشــت، بنابرايــن علاقهمنديم اين نــگاه را به عنوان يك سياست بالادستى به تمام موزهها و كاخموزههاى مجموعه سعدآباد تســرى دهيم كه طرح توسعه كمي و كيفى موزه ظروف ســلطنتى ســعدآباد آغاز يك حركت نوظهور در تعاريف بنيادى موزه و مؤلفههاى پيرامونى آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.