بردن بار اضافى به سبك كارآگاه گجت!

TOURISM - - مسافر -

يكى از مهمترين بخشها و ويژگىهاى سفر، بار است و بارها اهميت زيادى براى مسافران دارند، اما جريمههاى بار اضافى در سفرهاى هوايى گاه از هزينه خود آن بارها براي مسافران گرانتر آب ميخورد و مسافر ناگزير است بار اضافي را در فرودگاه به امان خدا رها كند و ســفرش را ادامه دهد. تكنولوژى هر روز به كمك بشــر مىآيد و وسايلى توليد مىكند كه به سفر راحتتر ياري ميرساند. يكي از گجتهاى مخصوص ســفرهاى هوايى ژاكت ايرپورت شاتل است كه بيشــتر به لباس كارآگاه گجت شباهت دارد تا لباس معمولى! اين ژاكت 14 جيب دارد كه به مســافر اين امكان را مىدهد كه حداقــل 15 كيلوگرم بار را با خود به داخل هواپيما ببرد. چيزهاى عجيبى در اين ژاكت جا مىشــوند كه از جمله آنها مىتوان به دو جفت كفش، لپتاپ 13 اينچى، كابلهاى شارژر، دوربين و لنز اضافه اشاره كرد! ژاكت به گونهاى طراحى شده كه در برابر نفوذ آب مقاوم است و به راحتى در زير صندلى هواپيما جا مىگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.