رفيق خوشاندامها

TOURISM - - گردشگري غذا -

حالا كه زنجبيل تازه در ميوهفروشــىها پيدا مىشــود، بهجاى اينكه مدام دســت به دامان ژلوفن و اســتامينوفن شــويد، غذاهايتان را با آن طعمدار كنيد و هرشب يك فنجان چاى كه با زنجبيل دم شده است، ميل كنيد.

به گزارش ســلامتنيوز، به باور محققان، زنجبيل يك داروى ضدالتهاب و ضددرد است و نهتنها عوارض ناشى از قاعدگى را كاهش مى دهد، بلكه ضدويروس و ضدباكترى هم بوده و احتمال بيمارشدنتان را كاهش مى دهد. اگر زنجبيل عضو ثابت سبد غذايى شما شود، بعيد اســت چربىهاى اضافه مجالى براى خانهكردن در بدنتان پيدا كنند. متخصصان تغذيه و درمانگران طب ســنتى، زنجبيل را دارويى مؤثر در ســوزاندن چربىها مىدانند و مىگويند هرروز مصرفكردن آن، سوختوساز بدن را بيشتر كرده و شما را لاغر مىكند. گذشــته از اين بــا مصرف مداوم زنجبيل، مىتوان ســلوليت يا همــان چربىهاى مقاوم و انباشتهشده را از بين برد و از چربىهاى موضعى سمج، خلاص شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.