خپولك يا گُتگُتو خوشمزهاي از جنوب

TOURISM - - گردشگري غذا -

خپولــك يا گُتگُتــو يك غــذا و پيشغــذاى محلى بندر ماهشــهر است كه مىتواند در دســته فستفود و حتى شــيرينىها جاى گيــرد. خپولك طعم بســيار لذيذى دارد و عدهاى آن را با سمبوســه مقايسه مىكنند و آن را مفيدتر و خوشمزهتر از سمبوسه مىدانند.

مــاده اصلــى خپولــك يــا گُتگُتــو گياهــى خودرو بــه نــام »گُتگُتــو« اســت كــه در دشــتهاى جنوبــى خوزست انمىرويد.

بــراى تهيه خپولك، گياه گتگتو را همراه با كشــمش يا زرشــك يا ناردون (سليقهاى) تفت مىدهند و آن را داخل خميــر معمولى (آرد گندم و آرد ســفيد) مىگذارند. ســپس خمير را مىبندند و آن را كمى فشار مىدهند تا مسطح شود و سرخش مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.