بازارهاى محلى در برلين

TOURISM - - گردشگري غذا -

برليــن از لحــاظ فضاهاى ســبزش و دسترســى به محصــولات محلى و فصلى، درخور توجه اســت. بهترين راه بــراى لذتبردن همزمان از دو امتياز فوق، حضور در يكــى از بازارهاى آخر هفته اين شــهر اســت كه هركدام از ايــن بازارهــاى محلى به شــيوه خــود منحصربهفرد و خاص هســتند. در ادامه نماهايي از بازارهاى محلى برلين را ميبينيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.