اولين مسجد ضدزلزله جهان در ايران!

TOURISM - - حياطخلوت -

مسجد چوبى نيشابور نخســتين مسجد چوبى مقاوم در برابر زلزله در جهان است كه 200 مترمربع وسعت دارد و سقف آن بهصورت شيروانى است.

دو مناره آن 13 متر از سطح زمين ارتفاع دارد و وزن هريك تقريباً 4 تن و شكل ظاهرى آن بهصورت كشتىهاى وارونه بر زمين است. در ساخت اين مسجد كه حدود دو ســال طول كشيده، 40 تن چوب اســتفاده كردهاند. با توجه به زلزلهخيزبودن منطقه نيشــابور، اين مسجد مىتواند تا 8 ريشتر زمينلرزه را تحمل كند و بناى آن بهگونهاى است كه تا صدها سال ديگر نيز آسيب نخواهد ديد.

اين مسجد، اولين مسجد چوبى مقاوم در برابر زلزله در جهان محسوب ميشود كه در دهكده چوبين واقع در نيشابور ساخته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.