زنانهنرمند قزلباش

بافتههايى از جنس ابريشم سرخ

TOURISM - - صفحه اول -

دسـتان هنرمنـد زنـان راميانـى سالهاسـت كـه با بهرهگيـرى از رنگهـاى طبيعت در كمـال يكرنگى، رنگينكمانى از زيبايى طبيعت را به نمايش مىگذارند زنـان هنرمنـد قزلبـاش راميانـى از زمانهـاى دور لباسهاى مزين بر سـكه و يراق از جنس ابريشـم سرخ به تن مىكنند كه هنر دست توانايشان است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.