40 پرونده ميراث ناملموس ثبت ملى شد

TOURISM - - ايرانسرا -

مديركل دفتر ثبت آثار تاريخى از ثبت 40 پرونده ميراث ناملمــوس در كميته ثبت ملى ميراث ناملموس خبر داد.

به گزارش ميراث آريا، در كميته ثبت ملى ميراث ناملموس كه صبح روز يكشنبه 21 آبان 96 با حضور پژوهشــگران و كارشناســان ســازمان ميراثفرهنگى برگــزار شــد، بيــش از 50 پرونده ميــراث ناملموس ارائهشده از سوى مراكز استانى مورد بررسى مسئولان و كارشناســان قــرار گرفــت و از اين تعــداد با ثبت 40 پرونده موافقت شد.

فرهاد نظــرى، مديركل دفتر ثبت و احياى ميراث معنــوى و طبيعى ســازمان ميراثفرهنگى ديروز (23 آبــان 96) گفت: »در كميته ثبت ملى ميراث ناملموس تعــدادى پرونــده از اســتانهاى آذربايجــان غربــى، چهارمحالوبختيــارى، مازنــدران، خراســان جنوبــى، فارس، قزوين و كرمان ارائه شــد كه 40 پرونده مورد تأييــد كارشناســان قرار گرفت و در فهرســت ميراث ناملموس ثبت شد.«

وي افزود: »پرونده فن و مهارت هنر ريزهكارى، فن و مهارت ســاخت تنور ســنتى، فن و مهارت تهيه گچ نيمكوب تخت ســليمان از استان آذربايجان غربى، همچنين بــازى الاختر و ياالختر، طلبون در روســتاى شوراب كبير، تهده، فرهنگ و مهارت ساخت گهواره، فنــون و دانــش بومى يالــقدوزى، مراســم عرب در روســتاى مرغملك و ســينى (كلك)ســوارى عشاير بختيارى از استان چهارمحالوبختيارى به ثبت رسيد.«

مديــركل دفتــر ثبــت و احيــاى ميــراث معنوى و طبيعــى ســازمان ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشــگرى خاطرنشــان كرد: »از اســتان قزوين نيز پرونــده مهارت ســنتى آيينــهكارى قزويــن، مهارت قفلســازى ســنتى، جاجيمبافــى دانســفهان، مهــارت شيشــهگرى فوتى، نظام ســنتى تقســيم آب باغستان قزويــن، كلشبافى شهرســتان تاكســتان، گرهچينى و علامتكشــى قزوين ثبت شــد. اين درحالى است كه پرونده رباعىخوانى كرمان، علمبندى دهســتان معزيه روســتاى معزآباد، روز شــكرگزارى بعد از برداشــت محصــول، شــيوه پخت نان روغن جوشــى، عاروســو شــهر بابك، فن گلابگيرى روستاى لالهزار بردسير و لوپك عروســك چمكى نيز به ثبت رسيد. همچنين پرونده سياهبازى به عنوان پرونده ملى نيز بررسى شد و در فهرست ميراث ناملموس جاى گرفت.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.