اينجا »كبود استخرِ« سرده

TOURISM - - ايرانگشت -

■ »چشـمه گل«، چشمهاى آهكى اسـت كه در فاصله 5 كيلومترى جنوب شهرستان راميان و در دامنه پنهانكوه، خودنمايى مىكند.

چشــمهاى با طول 90 متر و عرض 80 متر كه از ســه طرف به جنگل و از يك طرف به زمينهاى زراعى راه دارد و 720 مترمربع از ناحيه را دربر گرفته اســت. اين چشــمه به دليل عمق زياد به رنگ سبز تيره ديده مىشود كه بسيار خوشرنگ و منحصربهفرد است. استخرى طبيعى با آب ســردى كه از زمين مىجوشــد و رنگ آن در ميان انبوه درختان چشــم را خيره مىكنــد. عمق اين شــاهكار خلقت در كتب تاريخى 44 متر و امــروزه حتى تا 80 متر هم بيان شــده و عنوان عميقترين چشمه آب سرد جهان را به خود اختصاص داده است. در برخى منابع آن را پس از چشمه مشابه آن در ايالات متحده آمريكا، بهعنوان دومين چشمه آب سرد جهان معرفى كردهاند. ســرريز آب آهكــى آن به رودخانه »قرهچاى« راميان كه يكى از شــاخههاى »گرگانرود« است، مىريزد.

از نظر مطالعات زمينشناســي و جغرافيايي، چشمه گل راميان مانند يك چاله بيضيشكل اســت كه نيمرخى شبيه تشت دارد و درنتيجه، يك نقطه فرونشسته در سطح تشكيلات آهكي به وجود آورده است. طبق اسناد موجود از زمان سعداللهخان ايلخانى، حاكم فندرسك در زمان مظفرالدين شاه، اين تفرجگاه وقف حوزه علميه سعديه راميان است.

پوشش گياهى و جانورى: چشمه گل، زيستگاه ماهيانى چون ماهى سفيد رودخانهاى، ســياهماهى و ماهى آبرنوئيدز اســت كه تغذيه آنها بيشــتر از حشــرات آبزى و نرمتنان است. درختان پهنبرگ، بلوط و درختچههاى وليك پوشــش گياهى اطراف آن را تشــكيل مىدهند. يكى از زيستگاهها و ذخيرهگاههاى درختان زربين (سرو كوهى) در اين ناحيه به چشم مىخورد. اين چشمه سيرابكننده شاليزارها و زمينهاى زراعي اطراف خود است.

كبود اسـتخر: از اين چشــمه در متون صفويه و قاجار با عنوان »كبود اســتخر« و در روايات تاريخى با نام هاى »دالان بهشــت« و »پلنگســره« ياد شده است. از نظر موقعيت جغرافيايى اين چشــمه در مســير جاده راميان- النــگ در دامنه كوه پنهانكــوه، قلعه ماران و رشتهكوه خاكسار واقع شده و رودخانه قورچاى در حاشيه شرقى آن در جريان است. اين چشمه يك كيلومتر از جاده اصلى تهران به مشهد و 5 كيلومتر از جنوب شهرستان راميان فاصله دارد و داراى جادهاى آسفالته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.