قلههاى افسونگر قفقاز

مقصد امروز ما ميان آسيا و اروپا معلق است

TOURISM - - جهانگشت -

■ گرجستان كشـورى كه بين تركيه، روسيه، آذربايجان و ارمنستان قرار دارد، هرچند در سالهاى اخير بين گردشـگران اروپايى محبوبيت پيدا كرده، اما اصلاً تعجببرانگيز نيسـت كه مدتهاسـت در ميـان كشـورهاى اطرافش يكـى از پربازديدترين كشورها بهشمار ميرود.

پايتخــت زيباى اين كشــور، تفليس، سرشــار از معمارى و تاريخ اســت و برخى از ساختمانهاى مدرن هــم بهتازگى در بين چشــماندازهاى شــهرىاش قرار گرفته اســت. اما فراتر از اين شــهر، كشــور 9 پارك ملى و همينطور حفاظتگاههاى طبيعى دارد. گرجستان عمدتاً كوهستانى است؛ بهطورى كه بيش از 80 درصد قلمرو اين ســرزمين را كوهســتانها و تپههاى ماهور پوشــانده اســت. براســاس آمار موجود، حدود 4هزار گونه گياهــى در گرجســتان يافت مىشــود. جنگلها مهمتريــن ذخاير گياهى اين كشــور را دارند كه حدود يكســوم از قلمرو كشــور را دربر مىگيــرد. نزديك به 25 درصد سرزمين گرجســتان بهعنوان پارك ملى مشخص شده و 40 درصد از خاك اين كشور را جنگل پوشانده است.

سفر به گرجستان در هيچ زمانى مثل امروز به اين آســانى نبوده است؛ امروز ايرلاينهاى زيادى به سمت اين كشــور پرواز دارند و هتلهــاى لوكس زيادى هم در شــهرهاى آن ساخته شده است. از قلههاى افسونگر قفقاز گرفته تا ســواحل درياى ســياه، همه و همه دليل سفر ماجراجويان هيجانطلب به اين كشور است.

تفليس هميشـه زيبا: گرجســتان تركيبى شــگفتانگيز از ويژگىهــاى فرهنگ شــرقى و غربى است كه سبك شــوروى هم مانند يك

گرجسـتان تركيبى شگفتانگيز از ويژگىهاى فرهنگ شرقى و غربى اسـت كه سبك شـوروى هم مانند يك ادويه ملايم به آن اضافه شـده و در اين ميان پايتخت گرجسـتان نه يك شـهر آسيايى است و نه حتى اروپايى؛ تفليس در حال تجربه تلاطمهاى يك رنسـانس اسـت كه نشانههاى بلندپروازانه آن در برخى ساختمانهاى جديد شهر ديده مىشود

ادويــه ملايم به آن اضافه شــده و در اين ميان پايتخت گرجستان نه يك شهر آسيايى است و نه حتى اروپايى. تفليس در حال تجربه تلاطمهاى يك رنســانس اســت كه نشــانههاى بلندپروازانه آن در برخى ساختمانهاى جديد شهر ديده مىشود.

حمامكـردن در »آبانتوبانـى«: نــام تفليس در زبان گرجى بهمعناى گرم اســت كه درواقع اشــاره بــه چشــمههاى آبگــرم متعدد ايــن شــهر دارد. همين چشــمهها نكتــه مثبتــى بــراى صنعت گردشــگرى اين شهر و درنهايت گرجستان به حساب مىآيد. حمامهاى گوگرد مشــهور تفليــس در

آبانتوبانــى قــرار دارد و ســفر بــه ايــن شــهر بدون حمامكــردن در يكى از چشــمههاى آبمعدنى طبيعى محله آبانتوبانى كه به گفته اهالى شهر خواص درمانى و شــفابخش دارد، كامل نيســت. بهترين تجربه در اين محله، گرفتن يك حمام اختصاصى در گرمابه سامفو با پرداخت 30 لارى و ماساژ 10 تا 15 دقيقهاى با قيمت 15 لارى اســت كه بعــد از آن احســاس تولد دوباره خواهيد داشت. گفته مىشود كه بعضى از نويسندههاى سرشــناس ازجمله الكساندر دومــا، ميخائيــل لرمانتوف و الكســاندر پوشــكين در

گرمابههاى آبانتوبانى استحما مكردهاند.

وقتــى پاى شــاهعباس هــم به اين ديار باز شــد، دســتور داد حمامهــا را ماننــد همه حمامهــاى زيباى ديگــر دورانش روى چشــمههاى آبگرم »تبليســيان« بســازند. چندين حمام زيبا با كاشــىكارىهاى دوران صفويــه، درهاى كندهكارىشــده و منارههاى كوچك، از يادگارهاى شاهعباس است كه هنوز هم وجود دارد.

پس از حمامكردن نوبت به رفتن به رستورانهاى متنوع اطراف اين حمامها مىرسد كه غذاهاى خوشمزه آن، باب طبع خواهد بود.

تورهــاى گردشــگرى معمــولاً تور چندســاعته پيادهروى در شــهر را به جهانگردان پيشــنهاد مىدهند كــه طى آن در عرض چند ســاعت از چند اثر تاريخى و طبيعى مانند مجســمه ســنت جورج، ديــوار قديمى شــهر، برج ساعت، مسجد شهر، پيادهروهاى تاريخى و دوستداشــتنى، پل صلح، آبشــار زيباى واقع در قلب تفليس و جاذبههاى ديگر بازديد مىشود.

تفليــس يك شــهر مدرن و باســتانى اســت كه الكســاندر پوشكين شــاعر و نويســنده روسى آن را »ســرزمين افسانهاى« ناميده اســت؛ لقبى كه اگر تنها چند ســاعت را در شــهر بگذرانيد به درســتى آن پى خواهيــد برد. شــهرى كه براى ســالها تقاطع ارتباطى اروپا و آســيا بوده و تاريخ خونين اشــغال را پشت سر

گذاشته است، قطعاً ارزش كاوش را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.